Jak postupujeme

Projektování v Architekt studiu M

Čím více času, myšlenek a přemýšlení bude architekt s klientem projektu věnovat během projektové přípravy, tím spokojenější, kvalitnější a pohodlnější bude následné užívání domu. Podrobně a detailně zpracovaný architektonický projekt mimo jiné znamená:

 • reakci na individuální požadavky
 • maximální využití kvality místa
 • zkrácení doby výstavby
 • úsporu finančních prostředků

Investice do stavby rodinného domu není malá a právě kvalitní projekt zpracovaný architekty a jeho specialisty (externí spolupracovníci) zaručí správné a smysluplné nakládání s finančními prostředky. Dům postavený dle individuálního architektonického projektu bude odrážet osobnost jeho obyvatel, prezentovat jejich životní styl a přístup k životu.

Postup při zpracování projektu pozemní stavby

Architekt dle požadavků klienta, vstupních údajů a podmínek v území zpracuje architektonickou studii. V dalších fázích ji rozpracuje ve spolupráci se svými specialisty v projektu pro stavební povolení (což je v případě jednostupňového projektu zároveň i dokumentace pro provedení stavby). Projekt je podán na úřad a souběžně probíhá vybírání stavební firmy. Po vydání stavebního povolení jsou zahájeny stavební práce. Během výstavby se upřesňuje projekt interiéru (to je samostatný projekt, který může a nemusí být objednán), pokud nebyl vyhotoven v předstihu. Architekt během výstavby dohlíží na stavbu v podobě autorského nebo technického dozoru. V případě kolaudačních závad dohlíží na jejich odstranění.

Česká komora architektů rozděluje celý projekt na tyto projekční fáze:

Sloučení projektových fází - jednostupňový projekt

V případě malých staveb, jako jsou např. rodinné domy a stavby podobného rozsahu, je výhodné projekt pro územní řízení a stavební povolení sloučit v jeden projekt, který se nazývá jednostupňový. Ušetří se tím čas potřebný k získání stavebního povolení a sníží náklady na projektovou dokumentaci. Stavební úřady vyžadují samostatné územní řízení v případě rodinných domů jen když je zastavěná plocha domu větší než 350 m2.

Obsah projektu

Standardně projekt obsahuje fáze příprava zakázky až prováděcí projekt, ostatní fáze dle individuální dohody, obsahem projektu pro územní řízení a stavebního povolení může být a nemusí obstarání těchto povolení.

Náležitosti projektu předkládaného ke stavebnímu povolení/ohlášení:

 • stavební část
 • statika (může být součástí stavební části)
 • zdravotní technika (kanalizace, voda, plyn)
 • vytápění
 • vzduchotechnika (pokud potřeba)
 • elektroinstalace
 •  požární zpráva

Ideální je stav, kdy je architekt nejen autorem projektu, ale také zástupcem investora jak při obstarávání povolení, tak při zadávání projektové dokumentace, vyhodnocování nabídek a hlavně při realizaci stavby a kontaktu se stavební firmou.

Doba zpracování projektu

V jistém rozporu se současným rychlým životním tempem je potřeba dostatku času pro architektonický návrh. Již v počátečních fázích návrhu se ovlivňuje budoucnost velkého časového úseku, kvalita života a především investování velkých finančních prostředků. Je chybou spěchat. Projekt musí mít dostatek prostoru pro zrání a precizaci.

Průměrná doba zpracování jednostupňového projektu běžného rodinného domu je šest týdnů (počítáno od schválení studie klientem), doba obstarání stavebního povolení je velmi závislá na konkrétní situaci a na podmínkách v území, teoreticky dva měsíce v těch nejjednodušších případech až po čtyři měsíce a více v případech složitějších. V těch případech, kdy se navrhovaný objekt nachází v chráněné krajinné oblasti či památkově chráněném území je tato doba ještě delší. Celý proces je ovlivněn počtem vyjádření různých organizací, které si vyžádá stavební úřad nebo dotčené orgány, podmínkami územního plánu, přístupem stavebního úřadu atd.

Podklady, které architekti potřebují pro zahájení projektových prací

 • výpis z katastru nemovitostí
 • snímek z katastrální mapy
 • geodetické zaměření
 • radonový průzkum (vyžaduje stavební úřad)
 • volitelně geologický průzkum

Dle dohody zajistí investor nebo obstará architekt na náklady klienta.

Podmínky v území

Jsou vlastně dvoje, původní přírodní a regulace určená člověkem.

Návrh domu je ovlivněn jak plochou pozemku, jeho tvarem a sklonem, orientací ke světovým stranám, možnostmi výhledu, okolní zástavbou, tak podmínkami územního plánu - určuje procento zastavění pozemku, odstupové vzdálenosti, výšku hřebene stavby, sklon a tvar střech, barvu krytiny a další.