Co není obsahem projektu

Projektování v Architekt studiu M (obsah projektových fází dle ČKA)

Výkony, respektive dokumentace, které nejsou obsahem výkonových fazí podle tohoto řádu a jejich zajištění či vypracování není kryto celkovým základním honorářem, zahrnují:

 • posuzování materiálů
 • mimořádná posouzení protipožárních opatření
 • součinnost při zdlouhavých schvalovacích a odvolacích řízeních
 • součinnost při získání pozemku
 • účast na veřejných shromážděních za účelem vysvětlení projektu
 • poskytnutí zvláštních podkladů pro rozhodovací orgány a pro veřejná shromáždění
 • grafické ztvárnění (vizualizace) řešení mimo smlouvu
 • poradenství v oblasti financování a při sestavení finančního plánu
 • vypracování žádostí o subvence
 • výpočet provozních nákladů
 • vypracování různých variant realizace stavby, resp. postupu stavby
 • odborná a početní kontrola variant předložených stavebními firmami
 • projektování a statická kontrola skruží a bednění
 • vypracování dílenských výkresů a seznamů pro ocelové, montované a dřevěné konstrukce
 • provedení a zhodnocení modelových zkoušek
 • posouzení ekologických vlivů např. prognózy emisí
 • mimořádná měření staveb během výstavby a po ní a jejich vyhodnocení
 • provádění funkčních a zátěžových zkoušek
 • součinnost při instalaci a uvádění zařízení do provozu a při zpracování návodu k provozu
 • vypracování nových prováděcích plánů a schémat na vyžádání klienta
 • zakreslení staveb a částí staveb, které nejsou součástí projektové dokumentace, do vlastních výkresů
 • poradenská činnost pro klienta
 • dozor nad záručními pracemi v opakovaných případech a při odstraňování skrytých závad