Spolupráce po kolaudaci

Provedení profesních výkonů po dokončení stavby a uvedení stavby do užívání (SKP) - základní výkony

  • účast při kolaudačním řízení stavby
  • dohled nad odstraněním zjištěných vad a nedodělků ve stanovené lhůtě a kvalitě